Skip to content

Polityka Reklamacji

 1. Roszczenia reklamacyjne Klienta będą rozpatrywane w następującym zakresie:
  1. Niezadowolenie z jakości usług i/lub lektora
  2. Przypisanie kursanta na nieodpowiedni poziom kursu (poziom za niski lub za wysoki)
  3. Niedotrzymanie warunków umowy dotyczących liczby zrealizowanych zajęć.
  Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Pismo reklamacyjne może być złożone osobiście w biurze Academy of Language lub przesłane drogą mailową na biuro@academyoflanguage.pl
  Reklamacje nie spełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane.
  Academy of Language ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji w ciągu 15 dni roboczych.

  1. Niezadowolenie z jakości usług i/lub lektora
  Jeśli składający reklamację jest niezadowolony z jakości świadczonych usług i/lub lektora, uargumentuje swoją reklamację i spełnia warunki, że do dnia złożenia reklamacji, był obecny na min. 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych,
  Academy of Language w ramach rozwiązania problemu może zaoferować alternatywną grupę, zmianę lektora i/lub lekcje indywidualne o wartości równej kwocie za niewykorzystane zajęcia reklamowanego kursu. Jeśli składający reklamację nie jest w stanie lub nie chce zaakceptować żadnego z proponowanych rozwiązań, może zrezygnować z kursu bez okresu wypowiedzenia. Jeśli składający reklamację, do dnia złożenia reklamacji, nie był obecny na 90% zajęć, nie przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i nie wykonał 90% zadanych zadań domowych, Academy of Language uzna roszczenie reklamacyjne za bezpodstawne i rozpatrzy je na warunkach rezygnacji z kursu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy składającym reklamację a Academy of Language.
 1. Przypisanie kursanta na nieodpowiedni poziom kursu (poziom za niski lub za wysoki)
  Jeśli składający reklamację uzna, że został przypisany na niewłaściwy poziom, Academy of Language sprawdzi rekomendacje z testu poziomującego i analizy potrzeb oraz odbędzie rozmowę z lektorem i metodykiem. Jeśli składający reklamację do dnia złożenia reklamacji, był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, Academy of Language podejmie próbę rozwiązania problemu oferując alternatywną grupę na poziomie niższym lub wyższym, zgodnie z wnioskiem składającego reklamację (może go przy tym poprosić o napisanie testu i/lub rozmowę z metodykiem/lektorem i sugerować się jego wynikami przy uwzględnieniu/odrzuceniu reklamacji). Academy of Language może również zaproponować dodatkowe odpłatne lekcje indywidualne lub przejście z zajęć grupowych na zajęcia indywidualne o wartości równej kwocie za niewykorzystane zajęcia reklamowanego kursu. Jeśli składający reklamację nie jest w stanie lub nie chce zaakceptować żadnego z proponowanych
  rozwiązań, Academy of Language zwróci 100% kosztów za niewykorzystane zajęcia w trybie bez okresu wypowiedzenia. Jeśli składający reklamację, do dnia złożenia
  reklamacji, nie był obecny na 90% zajęć, nie przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i nie wykonał 90% zadanych zadań
  domowych, Academy of Language uzna roszczenie reklamacyjne za bezpodstawne i rozpatrzy je na warunkach rezygnacji z
  kursu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy składającym reklamację i Academy of Language.
 2. Niedotrzymanie warunków umowy dotyczących liczby zrealizowanych zajęć.
  Jeśli Academy of Language nie spełniła warunków dotyczących liczby zrealizowanych zajęć, które wynikają z
  umowy zawartej między Academy of Language a klientem, Academy of Language zaproponuje terminy odrobienia zajęć w trybie stacjonarnym lub online. Jeśli mimo to nie będzie w stanie zrealizować wszystkich ustalonych zajęć, wtedy zwróci Klientowi pieniądze za zajęcia, które się nie odbyły.